e-mail: biuro@rachunkowopodatkowe.pl              tel. 669 559 875

29 sierpnia 2019
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
29 sierpnia 2019
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
29 sierpnia 2019
Od 1 września 2019 r. zaczną obowiązywać przepisy  ustawy z dnia .. maja 2019 roku zgodnie z którymi dyrektor KAS będzie prowadził nowy rejestr podatników vat tzw. białą listę.
 • naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzenie listy płac
 • prowadzenie rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych wraz ze sporządzaniem pełnej dokumentacji w tym zakresie
 • sporządzenie umów zlecenie, o dzieło oraz rachunków do nich
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
 • sporządzenie deklaracji rocznych PIT-4R, PIT-11
 • reprezentowanie klienta podczas kontroli PIP oraz ZU
 • prowadzenie PKPiR
 • prowadzenie zryczałtowanej ewidencji przychodów
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółek oraz osób fizycznych
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie rejestrów Vat oraz rozliczanie podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do odpowiednich Urzędów
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych,

Księgowość

Płace i ZUS

 Pozostałe usługi

 • przygotowanie wniosków o dotacje dla pracodawców do Urzędu Pracy / staże, dofinansowanie stanowisk pracy,
 • przygotowanie wniosków dla osób rozpoczynających działalność, o dotacje z Urzędu Pracy i środków unijnych
 • przygotowanie formalne i merytoryczne biznesplanów,
 • rozliczenie roczne osób fizycznych PIT,
 • sporządzanie sprawozdań i raportów finansowych, zarządczych zgodnie z oczekiwaniami Klientów na potrzeby banków i innych instytucji;
 • pomoc w rejestracja działalności gospodarczej,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych.

 Oferta  usług świadczonych przez biuro rachunkowe